top of page

НОВИНИ

НОВИНИ и ПУБЛИКАЦИИ

ПО ПРОЕКТ ROBG-348 AADANUBE


Фондацията “Идеин развитие”- Русе и партньорите и от „Асоциация за устойчиво развитие Слатина“, Олт, Румъния съобщиха на заключителна пресконференция в хотел в Hotel & Pub Roger’s, че успешно са приключили съвместен проект, наречен „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“, № ROBG-348, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

Необичайният брифинг се превърна в интересно предколедно събитие и полезна дискусия, в която участваха 22-ма любители риболовци. Те коментираха любопитни детайли по реализирането на 18-месечните усилия на партньорите, създали нови туристически продукти за устойчиво и безопасно използване на природното наследство и за щадящо развитието на природните ресурси в региона на Дунав.

След сериозни проучвания и социални сондажи бяха поставени основите на перспективна програма, свързана с развитието на любителския риболов. Към двата туристически продукта – Интерактивна платформа “Дунавски риболовни маршрути” и българо – румънския фестивал “Любителски риболов по Дунав” е изградена и маркетингова стратегия за по-резултатното им популяризиране; Селектирани са нови подходи (стратегии) за информираност относно ползите от приктикуването на любителския риболов, както и неговите социални и икономически проекции в трансграничния българо-румънски регион. Важен резултат от дейностите са повишената екокултура и отговорността към опазването на природата от двете страни на Дунав.

Освен туристическите продукти вече работи интерактивната GIS базирана платформа, с мобилно приложение https://fishmap.online/, което осигурява максимално полезна информация и карти за най-добрите и най-популярните места за риболов, както от брега, така и с лодка, в трансграничния регион.


Продуктът е лесно достъпен и притежава интуитивна гъвкавост, като само за няколко минути участниците в брифинга успяха да визуализират и нанесат върху картите нови риболовни места. Основната идея е платформата да се развива само чрез авторска информация и снимки, като масивът непрекъснато се допълва и уголемява. Кристи Динка, представител на „Асоциация за устойчиво развитие – Слатина”, сподели полезна информация за изискванията на румънската гранична полиция, за цените на риболовните билети – откъде и как могат да се купят, какви са таксите за различните места, посещавани от риболовците в Румъния.

Участниците предложиха към платформата да се добави секция „Състезания“ – с актуална информация за календара на риболовната надпревара от двете страни на Дунав. В момента подобна информация се обменя/намира само в страницата с коментари. Риболовци от Русе разказаха, че все по-трудно опазват езерото Липник от набези на бракониери, като споделиха истински истории, но също така и добри социални практики.

12 преглеждания0 коментара

Project ROBG-348 AADANUBE


Idein Development Foundation and its partner, the Association for Sustainable Development Slatina, Olt, Romania, announced at a closing press conference in Ruse, that they have successfully completed a joint project called "Angling Along the Danube: Danube fishing routes ”, № ROBG-348, financed under the INTERREG V-A Romania - Bulgaria 2014-2020 program.

The unusual briefing turned into an interesting pre-Christmas event and a useful discussion, which was attended by 22 anglers. They commented on curious details of the implementation of the 18-month efforts of the partners, who created new tourism products for sustainable and safe use of the natural heritage and for the careful development of natural resources in the Danube region.


After serious research and social drilling, the foundations of a promising program related to the development of recreational fishing were laid. A marketing strategy for their more effective promotion has been developed for the two tourist products - the Interactive Platform “Danube Fishing Routes” and the Bulgarian-Romanian Festival “Angling Along the Danube”; New approaches (strategies) have been selected for awareness of the benefits of recreational fishing, as well as its social and economic projections in the cross-border Bulgarian-Romanian region. An important result of the activities is the increased eco-culture and the responsibility for nature protection on both sides of the Danube.


In addition to the tourist products, the interactive GIS based platform is already working, with a mobile application https://fishmap.online/, which provides the most useful information and maps for the best and most popular fishing spots, both from the shore and by boat, in the cross-border region.


The product is easily accessible and has intuitive flexibility, and in just a few minutes the participants in the briefing were able to visualize and map new fishing spots. The main idea is to develop the platform only through author's information and photos, as the array is constantly supplemented and enlarged. Mr. Cristi Dinca, a representative of the Association for Sustainable Development - Slatina, shared useful information about the requirements of the Romanian border police, the prices of fishing permits - where and how to buy, what are the fees for the various places visited by fishermen in Romania.


The participants proposed to add a section "Competitions" to the platform - with up-to-date information about the calendar of the fishing competition on both sides of the Danube. Currently, such information is exchanged / found only on the comments page.


Fishermen from Ruse said it was becoming increasingly difficult to protect Lake Lipnik from poachers by sharing true stories but also good social practices.1 преглеждане0 коментара

Фондация Идеин развитие е партньор по проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ – ROBG-393

 


От 24.07.2018 до 23.07.2020 г. Фондация Идеин Развитие изпълнява проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, код на проекта: ROBG-393, в партньорство с Община Овидиу (Румъния) и община Шабла. Проектът е финансиран по третата покана на програма Interreg V-A Румъния-България и попада в Приоритетна ос 3 „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Обща стойност на проекта е 988 827,18 Евро, от които: 840 503,09 Евро ЕФРР(85%).


Общата цел на проекта е да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на аварии и реакцията на властите и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране на заплахи за здравето както и целостта на гражданите и стоките, за да се гарантира сигурна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.


Проектът е насочен към създаване на иновативно партньорство в трансграничния регион в областта на ранното предупреждаване и реагирането при извънредни ситуации, при което се прилага управление на риска по отношение на качеството и чиито партньори ще разполагат с необходимото специализирано оборудване и умения, които да им позволят да реагират в един от най-важните териториални проблеми – земетресения – и в други извънредни ситуации, имащи за цел да осигурят мерки за защита на хората и да създадат по-безопасен регион.


Основните дейности на проекта включват: Придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения и пожари; Разработване на карти на съвместни опасности; Организиране на обучения за обмен на добри практики; Разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредни ситуации; Хоризонтални дейности: Управление на проекта, мониторинг и оценка; Комуникация, информация и публичност.


Като партньор по проекта Фондация Идеин развитие е отговорна изработката на цифрови карти на опасностите на двата региона – община Овидиу, Румъния и община Шабла, България, които да се базират на съществуваща информация и вече картографирани от компетентните национални органи опасности от пожар, наводнения и земетресения и др. природни бедствия. Картите ще бъдат достъпни през общ портал, както и по отделно за всеки един регион. През първата година на проекта беше обявена публична покана и беше стартирана работата по разработката на картите.


Освен това, Фондацията ще има ключова роля в организирането на обучения за обмен на добри практики, коrто предстоят през втората година на проекта.


Партньорството отбелязва напредък в изпълнението на дейността за придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения и пожари, като двете общини са провели обществените поръчки и са сключили договори с външни изпълнители, които в момента се изпълняват.


Проведоха се и пресконференции за оповестяване старта на проекта, както и няколко партньорски срещи онлайн, за обсъждане и решаване на следващите стъпки в изпълнение на съвместната инициатива.

 


17 преглеждания0 коментара
bottom of page