top of page

КОИ СМЕ НИЕ

Фондация Идеин развитие е създадена през 2015 г. и обединява професионалисти с богат опит в областта на регионалното планиране и развитие и управление на средствата от ЕС, включително и за трансгранично сътрудничество.
 
Екипът от експерти се състои от опитни проектни ръководители, комуникационни специалисти, икономисти и анализатори.

Фондация „Идеин развитие“ подпомага обучението и реализацията на младите хора в приоритетни сектори, в това число свързани с разработването и внедряването на иновации, вкл. и чрез международен обмен. Екипът й работи за насърчаване на заетостта, обучението и квалификацията на работната сила и се стреми да създава устойчиви контакти и сътрудничество с национални и международни организации и институции, работещи в областта на регионалното развитие, образованието, иновациите и интелигентната специализация.

Сред целите на фондацията са и насърчаването на взаимодействието между структурите на гражданското общество и администрацията на централно и местно ниво за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж, както и подпомагане на компетентните национални, регионални и общински органи при формулиране на политики за национално, регионално и местно развитие, вкл. в трансграничен и транснационален контекст.

Организацията подпомага и разработването и внедряване на иновации в управлението и/или бизнеса, вкл. нови технологични решения, продукти и услуги; инициира реализирането на научно-приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие, вкл. „Интернет на нещата” и живи лаборатории.

Съдейства за осъществяването на секторни проучвания, анализи и оценки за подпомагане на държавната, регионалната и местна администрация, както и бизнеса за осъществяване на публично-частни партньорства в различни области; подпомага обучението и практиката на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, представителите на бизнеса, вкл. стартиращи предприятия при въвеждането и използването на съвременни и иновативни технологии.

НАШАТА МИСИЯ

Трансформираме идеите в решения.

Мисията на Фондацията е да трансформира идеите в решения и действия. Чрез разработване и прилагане на нови модели, базирани на технологии и иновации, ние подкрепяме жените и младите хора да намерят своето място и да се развиват на пазара. Разчитайки на добре структурирани партньорства и международно сътрудничество, ние се стремим да подкрепим и местното и регионалното развитие, и работим за благосъстоянието и устойчивостта на населението.
bottom of page