top of page

НОВИНИ

НОВИНИ и ПУБЛИКАЦИИ

Фондация “Идеин развитие” обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. във връзка с изпълнение на проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, финансирани по програма Interreg V-A Румъния-България.

 

Предмет на поръчката: „Предоставяне на писмени и устни счетоводно-консултантски услуги, във връзка с проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство“

Документация по поръчката може да намерите тук:

Краен срок за набиране на ценови предложения: 07.02.2019 г., 16:00 часа.

 


9 преглеждания0 коментара

Фондация “Идеин развитие” обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. във връзка с изпълнение на проекти: ROBG-348 „AA Danube – любителски риболов по Дунава: Дунавски риболовни маршрути“ и Проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, по обособени позиции“, финансирани по програма Interreg V-A Румъния-България.

 

Предмет на поръчката: „Разработване цифрови карти и софтуерни приложения в изпълнение на проект ROBG-348 „AA Danube – любителски риболов по Дунава: Дунавски риболовни маршрути“ и Проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, по обособени позиции“

Обособена позиция № 1: „Разработване на интерактивна ГИС базирана карта и мобилно приложение”;

Обособена позиция № 2: „Разработка на цифрови карти на опасностите“


Документация по поръчката може да намерите тук:


Краен срок за набиране на ценови предложения: 13.11.2018 г.


Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

 

6 преглеждания0 коментара

Днес, 28.06.2017 г., Фондация „Идеин развитие“ като водещ бенефициент представи трансграничен проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, код на проекта: 16.4.2.089.Проектът е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Партньор по проекта е „Асоциация за устойчиво развитие Слатина”, Румъния. Стойността на проекта е 312 937.17 евро, от които 265 996,59 евро ЕФРР представляващи 85%, от национално съфинансиране 40 681,84 евро представляващи 13% и принос на партньорите 6 258,74 евро представляващо 2%.


Пресконференцията започна в 13:00ч. и се проведе в зала „Вега“, хотел Вега, гр. Русе.

На пресконференцията присъстваха екипа по проекта от Фондация „Идеин развитие“, журналисти от представителни русенски медии – БНТ, ТВ Делта, в-к Бряг, Русеинфо и представители на различни обществени институции – Бюро по труда, Регионална служба по заетостта, Регионална дирекция за „Социално подпомагане“ и др.


Госпожа Катерина Кутинчева, в качеството си на управител на Фондация „Идеин развитие“ и Ръководител на проекта, представи информация относно целите, дейностите, финансирането и очакваните резултати по проекта.


Проектът се заема да проучи и да промени устойчиво нагласите към едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в трансграничния регион – ниската активност на жените. Целта е да се улесни достъпът на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа. Специалистите и екипите в Русе и в Слатина, Румъния ще изработят и ще предложат механизъм за по-доброто съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, за услугите за кариерно консултиране и заетост, релевантни за целевата група на проекта.


Представителите на институциите дадоха своето съгласие за сътрудничество при изпълнението на проекта, с цел постигане и осъществяване на крайните резултати.4 преглеждания0 коментара
bottom of page