top of page

НОВИНИ

НОВИНИ и ПУБЛИКАЦИИ

На 5 март 2021 г. се проведе съвместна пресконференция по проект ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ - CivilSafety. Събитието беше организирано от Община Овидиу.


Общата пресконференция представи основните дейности, извършени в рамките на проекта до момента и постигнатите резултати.

На събитието присъстваха журналисти, представители на партньорски институции, община Шабла и Фондация Идеин развитие, както и членове на екипа за изпълнение. Фондация Идеин развитие взе участие онлайн.

29 преглеждания0 коментара

В резултат от проект „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“, код на проекта ROBG-348, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България, изпълняван от Финдация Идеин развитие, бяха разработени два стратегически документа

 

Съвместната стратегия има за основна цел повишаване на осведомеността на заинтересованите лица в трансграничния регион Румъния – България относно социалните и икономическите ползи от любителския риболовен туризъм. Освен това анализира европейското и национално законодателство в сферата на любителския риболов и споделя добри европейски практики.

Маркетинговата стратегия представя проучване на пазара, конкуренти и потенциални бенефициенти на двата туристически продукта – Карта на най-добрите места за риболов в ТГС региона и Риболовния фестивал.

Проектът „Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути“ (AA Danube) се изпълнява съвместно с партньора Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Олт, Румъния.

Продължителността на проекта е 18 месеца, а общата стойност 421 888,16 евро.

Целта на проекта е да се подобри устойчивото използване на природното наследство и да се пазят ресурсите в региона на Дунав чрез разработване на съвместни туристически продукти, основаващи се на любителския риболов.

На първо място, става дума за създаването на съвместна стратегия за повишаване на информираността относно ползите от любителския риболов от двете страни на река Дунав.

Освен това проектът включва разработването на специална интерактивна GIS базирана платформа и мобилно приложение “Дунавски риболовни маршрути” за най-популярните места за риболов в трансграничния регион.

Беше организиран и фестивал с работното заглавие ”Любителски риболов по Дунав”, както и информационна кампания в Румъния и България за любителите риболовци, които искат да се забавляват полезно и приятно и да придобият познания за туристическия потенциал на регионите, където упражняват своето хоби.

В целите на проекта е също така и повишаване на обществената осведоменост и загриженост към опазването и възстановяването на водните ресурси в ареала на Дунав.

Програма „Interreg V – A Румъния-България” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС. Тя цели да развива по модерен и устойчив начин граничната зона между двете страни чрез подпомагането на съвместни проекти, които се финансират в съотношение 85% от ЕФРР, 13% от националните бюджети на Румъния и България и 2% – принос на бенефициентите и техните партньори.

 

33 преглеждания0 коментара

Two strategic documents were developed as a result of the project "Angling Along the Danube: Danube fishing routes", project code ROBG-348, funded by the Interreg V-A Romania-Bulgaria program and implemented by Idein Development Foundation.The joint strategy aims to raise awareness of stakeholders in the Romania-Bulgaria cross-border region about the social and economic benefits of recreational fishing tourism. It also analyzes European and national legislation in the field of recreational fishing and shares good European practices.


The marketing strategy presents market research, competitors and potential beneficiaries of the two tourism products - Map of the best places for fishing in the CBC region and the Fishing Festival.


The project "Angling Along the Danube: Danube fishing routes" (AA Danube) is implemented jointly with the partner Association for Sustainable Development Slatina, Olt, Romania.


The duration of the project is 18 months and the total value is 421,888.16 Euros.


The aim of the project is to improve the sustainable use of natural heritage and resources in the Danube region by developing joint tourism products based on recreational fishing.


First of all, it is about creating a joint strategy to raise awareness of the benefits of recreational fishing on both sides of the Danube. In addition, the project includes the development of a special interactive GIS-based platform and a mobile application "Danube fishing routes" for the most popular fishing places in the cross-border region. A festival with the working title "Angling Along the Danube" was organized, as well as an information campaign in Romania and Bulgaria for amateur fishermen who want to have fun and enjoy the knowledge of the tourist potential of the regions where they pursue their hobby.


The project also aims to raise public awareness and concern for the protection and restoration of water resources in the Danube area.


The Interreg V - A Romania-Bulgaria program is funded by the European Regional Development Fund (ERDF). It aims to develop in a modern and sustainable way the border area between the two countries by supporting joint projects, which are financed at a rate of 85% of the ERDF, 13% of the national budgets of Romania and Bulgaria and 2% - contribution of beneficiaries and their partners.
2 преглеждания0 коментара
bottom of page