top of page
JobEaseLogo.png
ROBG-149
f1be6ced-ca95-413d-8520-7209e9e9c840.jpg
3ad48d92-4f99-49b7-be6c-767df075ae8f.png
931c514e-7e7c-4269-a593-c86887ffb63d.png
da2a029e-0d21-4d21-a09a-1351bed6e00a.png
"JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в
трансграничния РО-БГ регион"
Обща цел: да насърчи интеграцията в транс-граничния регион чрез промотиране на достъпа до трудовия пазар на безработни и продължително безработни жени.
Едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в ТГС Ро-Бг региона е ниската активност на жените. Проектът ще улесни достъпа на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа и ще допринесе за по-доброто съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, услугите за кариерно консултиране и заетост, релевантна за целевата група.
Проектът допринася за постигане целите на Програмата чрез увеличаване на броя на инициативите за активизиране на мобилността на работната сила в ТГС региона и на броя на участниците в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение. Също така ще допринесе за увеличаване на броя на населението, което има достъп до съвместни инициативи за заетост.
Основни дейности:
  • Предоставяне на помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимули за наемане на работа на жени;
  • Оценяване на потребностите от обучение за обучение, съобразено с конкретните нужди на целевата група;
  • Организиране на обучения и семинари;
  • Управление на проекта, мониторинг и оценка;
  • Комуникация, информация и публичност.
 
Целеви групи:
  • Безработни жени, включително продължително безработни жени (лица, регистрирани като безработни над 6 месеца)
 
Очаквани резултати:
  • Предоставена помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимулиращи мерки за наемане на работа на жени;
  • Съвместен информационен семинар с най-малко 120 участника (2 събития);
  • Специализирано обучение, основано на проучвания и оценка на нуждите от обучение – 2 сесии в Русе и 2 в Слатина, общо 120 участници.
 
Водещ партньор: Фондация Идеин развитие, България
Бенефициент 2: Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Румъния
Финансираща програма: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
Бюджет на проекта: 312 937.17 евро
Продължителност на проекта: 18 месеца
interreg-transp.png
IMG_0245.JPG
bottom of page