Idein-Heder.png
JobEaseLogo.png
ROBG-149

„JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

Обща цел: да насърчи интеграцията в транс-граничния регион чрез промотиране на достъпа до трудовия пазар на безработни и продължително безработни жени.

Едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в ТГС Ро-Бг региона е ниската активност на жените. Проектът ще улесни достъпа на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа и ще допринесе за по-доброто съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, услугите за кариерно консултиране и заетост, релевантна за целевата група.

Проектът допринася за постигане целите на Програмата чрез увеличаване на броя на инициативите за активизиране на мобилността на работната сила в ТГС региона и на броя на участниците в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение. Също така ще допринесе за увеличаване на броя на населението, което има достъп до съвместни инициативи за заетост.

Основни дейности:

  • Предоставяне на помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимули за наемане на работа на жени;

  • Оценяване на потребностите от обучение за обучение, съобразено с конкретните нужди на целевата група;

  • Организиране на обучения и семинари;

  • Управление на проекта, мониторинг и оценка;

  • Комуникация, информация и публичност.

Интернет адрес: www.jobease.eu 

logo_interreg.png