top of page
civil.jpg
ROBG-393
logo.png
f1be6ced-ca95-413d-8520-7209e9e9c840.jpg
3ad48d92-4f99-49b7-be6c-767df075ae8f.png
931c514e-7e7c-4269-a593-c86887ffb63d.png
da2a029e-0d21-4d21-a09a-1351bed6e00a.png
CivilSafety: "Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност"
Общото предизвикателство на програмната област, което се разглежда съвместно в проекта, е да се развие иновативно партньорство в трансграничната зона в областта на ранното предупреждение и реагиране при извънредни ситуации, което прилага качествено управление на риска и чиито партньори ще имат необходимите специализирани оборудване и умения, които им позволяват да реагират при един от най-важните териториални проблеми – земетресения – и при други извънредни ситуации, имащи за цел да осигурят мерки за защита на хората и да създадат по-безопасен регион.

Общата цел на проекта е да се увеличи трансграничното сътрудничество в предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на властите и да се разработят инфраструктура и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, в същото време с развиване на капацитет за бързо реагиране на заплахи за здравето и неприкосновеността на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на стандарта на живот на населението.

Конкретните цели на проекта са:
  • предложение за създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и интервенцията при извънредни ситуации с участието на общините Овидиу и Шабла и Фондация Идеин развитие
  • оборудване на местните публични власти със специфично оборудване, необходимо за качествено управление на риска в трансграничната зона, което ще осигури ефективна намеса при извънредни ситуации
  • придобиване на специално оборудване за трансгранично оповестяване на населението при извънредни ситуации като земетресения, пожари и разработване на съвместни карти на опасностите
  • организиране на обучение и примери за най-добри практики
  • разпространение на информация за осигуряване на повишаване на обществената информираност по отношение на мерките за защита при извънредни ситуации.

Целеви групи:
Населението от Шабла и Овидиу (около 20 000 жители), болни хора, изолирани хора, спешен персонал, трансгранични общности и местни власти ще се възползват от основните резултати, създадени от проекта.

Очаквани резултати:
  1. Устойчиво и ефективно трансгранично партньорство, специализирано в областта на превенцията и интервенцията, необходима при извънредни ситуации, което ще има огромен принос за създаването на по-безопасен регион;
  2. Община Овидиу и Община Шабла ще бъдат оборудвани със специално оборудване като пожарна кола, специален автомобил за намеса при наводнения и снежни бури;
  3. Двете общини ще имат общи карти на опасностите и обща система за предупреждение за извънредни ситуации като земетресения;
  4. Повишена информираност относно мерките за защита при извънредни ситуации.

Водещ бенефициент:
Община Овидиу, Румъния

Бенефициент 2:
Община Шабла, България

Бенефициент 3:
Фондация Идеин Развитие, Русе, България

Програма за финансиране:

INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020

Бюджет на проекта:
988 827,18 EUR, от които:
840503,09 EUR ЕФРР (представляващи 85 %);
148 324,09 EUR Национален публичен принос;
3 172,02 EUR Частен принос.

Продължителност на проекта:
33 месеца
interreg-transp.png
bottom of page