Idein-Heder.png
aadanube.jpg
ROBG-348 AADanube

“AADanube: Любителски риболов по Дунав: Дунавски риболовни маршрути”


Код на проекта: ROBG-348

Договор № 68722/19.06.2018

Едно от основните предизвикателства в туристическия сектор в трансграничния регион – Румъния – България е неравномерното разпределение на предлаганите услуги и изоставане в развитието. Устойчивият туризъм, ориентиран към р. Дунав, все още се развива и е по-малко популярен от черноморския, а предимствата за развитието на сектора на база богатото природно наследство са по-малко известни както на национално, така и на международно равнище.

Проектът има за цел да подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси чрез разработване на общи туристически продукти, основаващи се на любителски риболов. Това ще бъде постигнато чрез повишаване на осведомеността в ТГС региона за социалните и икономически ползи от риболовния туризъм и разработването и популяризирането на два нови туристически продукта, базирани на природни ресурси.

Основни дейности:

  1. Разработване на стратегията и повишаване на информираността относно ползите от любителския риболов;

  2. Разработване на съвместен туристически продукт – “Дунавски риболовни маршрути” – Картографиране на най-добрите и най-популярните места за риболов в трансграничния регион и разработване на интерактивна GIS базирана платформа и мобилно приложение;

  3. Разработване на съвместен туристически продукт – “Риболов по река Дунав” – годишен фестивал на риболова.

  4. Кампания за повишаване на осведомеността относно ползите от любителския риболов;

  5. Управление на проекта, мониторинг и оценка;

  6. Комуникация, информация и публичност.

 

Целеви групи:

Български и румънски рибари – регистрирани любители рибари в ТГС Ро-Бг региона, жители и посетители на района. Проектът ще обхване и поне две Местни инициативни рибарски групи и ще търси подкрепата на държавните и местни власти.

​​

Очаквани резултати:

  1. Разработена обща стратегия за повишаване на осведомеността за социалните и икономически ползи от любителския риболов в трансграничния българо-румънски регион.

  2. Разработена маркетингова стратегия и план за управление на новите съвместни туристически продукти.

  3. Повишена осведоменост – популяризирани социални и икономически ползи от любителския риболов в трансграничния българо-румънски регион и популяризирани новите съвместни туристически продукти.

  4. Разработени два съвместни туристически продукта – “Дунавски риболовни маршрути” и “Дунавски риболовен фестивал”.


Водещ бенефициент:

Фондация „Идеин развитие“, Русе, България

 

Бенефициент 2:

„Асоциация за устойчиво развитие Слатина“, Олт, Румъния

 

Финансираща програма:

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

 

Бюджет на проекта:

 

421 888,16 евро, от които:


358 604,93 евро ЕФРР (представляващи 85%);


54 841,26 евро национално съфинансиране (представляващи 13%);

8 441,97 евро принос на партньорите (представляващи 2%).

Продължителност на проекта:

18 месеца

Интернет адрес: www.fishmap.online

http://www.fishingfestival.eu/lang-bg

logo_interreg.png