top of page
aadfr_logo_color.gif
ROBG-348
logo.png
f1be6ced-ca95-413d-8520-7209e9e9c840.jpg
3ad48d92-4f99-49b7-be6c-767df075ae8f.png
931c514e-7e7c-4269-a593-c86887ffb63d.png
da2a029e-0d21-4d21-a09a-1351bed6e00a.png
AADanube: Любителски риболов по Дунав - Дунавски риболовни маршрути
 
Едно от основните териториални предизвикателства в трансграничния туристически сектор България-Румъния е неравномерното му разпределение и изостаналост. Устойчивият туризъм, ориентиран към река Дунав, все още е ново явление и е по-малко популярен от черноморския, а предимствата за туристическото развитие на богатото природно наследство са по-малко известни както на национално, така и на международно ниво.
Проектът има за цел да подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси чрез разработване на общи туристически продукти, базирани на любителски риболов. Това ще бъде постигнато чрез повишаване на осведомеността в рамките на ТГС РО-БГ зоната за социалните и икономически ползи от любителския риболовен туризъм и разработването и популяризирането на два нови туристически продукта, базирани на природни ресурси.

Основни дейности:
Управление, мониторинг и оценка на проекта;
  • Разработване на стратегия за повишаване на осведомеността
  • Разработване на съвместен туристически продукт – „Дунавски риболовни маршрути“ - Картографиране на най-добрите/най-популярните места за риболов и разходка с лодка в ТГС региона и разработване на интерактивна ГИС базирана платформа и мобилно приложение;
  • Разработване на съвместен туристически продукт – „Любителски риболов по Дунава“ – ежегоден риболовен фестивал.
  • Кампания за повишаване на осведомеността;
  • Проектна комуникация.
 
Целеви групи:
Български и румънски рибари - регистрирани любители риболовци в трансграничния българо-румънски регион, жители и посетители на региона. Проектът ще обхване и поне две местни инициативни групи за действие в областта на рибарството и ще търси подкрепата на държавните и местните власти.

Очаквани резултати:
  • Разработена съвместна стратегия за повишаване на осведомеността за социалните и икономически ползи от любителския риболов в трансграничния българо-румънски регион.
  • Разработена маркетингова стратегия и план за управление на новите съвместни туристически продукти.
  • Повишена информираност – популяризиране на социалните и икономически ползи от любителския риболов в трансграничния българо-румънски регион и популяризиране на новите съвместни туристически продукти.
  • Разработихме два съвместни туристически продукта – интерактивна ГИС карта „Дунавски риболовни маршрути” и „Дунавски риболовен фестивал”.
 
Водещ бенефициент:
Фондация Идеин Развитие, Русе, България
 
Бенефициент 2:
Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Олт, Румъния
 
Програма за финансиране:
INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020
 
Бюджет на проекта:
421 888,16 евро, от които:
358 604,93 EUR ЕФРР (представляващи 85 %);
54 841,26 евро национално съфинансиране (представляващо 13%);
8 441,97 евро вноска на съдружниците (представляваща 2%).

Продължителност на проекта:
18 месеца

Интернет адрес: www.fishmap.online 
http://www.fishingfestival.eu/lang-bg
interreg-transp.png
bottom of page